Pedagogisch projectde Ongewone school’

De Klimrekscholen hebben de ambitie om een ‘ongewone school’ te zijn, geïnspireerd op ‘The uncommon schools’.

Vanuit een studie van CREDO van de Stanford University, weten we dat als leerlingen school lopen in een uncommon school hoge resultaten halen en hun dromen kunnen verwezenlijken.

De Klimrekscholen willen eerlijke onderwijskansen bieden aan ALLE leerlingen.

De ongewone school is gebaseerd op 6 pijlers:

1. Goed is wat werkt

Het volledige team werkt met didactische principes, technieken waarbij we weten dat deze werken. Enkele voorbeelden zijn:
– Teach like a champion:
– We hebben gedeelde afspraken rond krachtig leerklimaat.
– We gebruiken het EDI-model (expliciete directe instructie).
– We werken doelgericht en leerlingen weten wat ze leren.

2. De leerkracht doet er toe.

We erkennen de cruciale rol van leerkrachten in het onderwijsproces. We werven en behouden getalenteerde en gepassioneerde leerkrachten die weten wat werkt en die dit ook consequent toepassen in de klaspraktijk. Zij professionaliseren en vormen zich steeds verder en gaan op zoek naar wat werkt.

3. Cultuur die gericht is op leren

We werken steeds doelgericht. We kennen de doelen van het leerplan en werken harmonisch aan de persoonsgerichte en cultuurgebonden ontwikkelvelden vooropgesteld in het ZILL leerplan van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

We engageren ons om de doelen met zoveel mogelijk kinderen te bereiken. De kinderen weten steeds wat van hen verwacht wordt, wat ze leren en kunnen ook inschatten of zij de doelen behalen of hierbij nog extra instructie nodig hebben. We werken hiervoor o.a. met het 3-sporenbeleid.

4. Hoog uitstroomniveau voor alle kinderen

Leerlingen halen hoge resultaten en kunnen hun dromen verwezenlijken.

Dit kan door elk kind eerlijke kansen te bieden.

Dit doen we door volgende aanpak:

Een effectieve schoolorganisatie:
In de hele organisatie staat de leerkracht centraal. We organiseren de school zo dat de leerkracht zich optimaal kan richten op hun kerntaak.

• We werken met een pedagogisch directeur. Die is verantwoordelijk voor het leiden van de ‘ongewone school’. Die engageert zich om regelmatig te observeren in de klas, geeft feedback en is een rolmodel in ‘goed is wat werkt’.
De directeur werkt hiervoor samen met de beleidsmedewerkers, pedagogische begeleidingsdienst en onderwijsdeskundigen (in krachtig leerklimaat).

• De directeur schoolbeheer regelt alles wat niet met de kerntaak van de leerkracht te maken heeft, zoals onder meer het opvolgen van de schoolgebouwen, schooldomein, klaslokalen, …

• De zorgcoaches coachen leerkrachten op de klasvloer. Deze zijn ook verantwoordelijk voor de planmatige leerlingbegeleiding en leerproblematiek.

• De brugfiguur is de eerste contactpersoon voor de ouders, de schakel tussen thuis, school en de buurt.

Keuze in het curriculum:
We werken doelgericht en harmonieus aan de persoonsgericht en cultuurgebonden ontwikkelvelden. We zijn ervan overtuigd dat er een grote focus moet zijn op de cultuurgebonden ontwikkeldomeinen, maar dat we hogere resultaten behalen als er ook aandacht is voor de persoonsgebonden ontwikkelvelden. Om succesvol te zijn in de secundaire school en als mens in de maatschappij, zul je emoties moeten kunnen reguleren, begrip moeten hebben van de democratische samenleving en hierin jouw rol kunnen vervullen (burgerschap).
Onze lessen worden bijgestuurd op basis van observaties en feedback van de leerkracht, ped. directeur, zorgcoaches, pedagogische begeleidingsdienst, onderwijsdeskundigen en data.

Gedragscultuur:
We maken duidelijke afspraken hoe we met elkaar omgaan. We oefenen deze afspraken. Zo werken we met de gouden, zilveren en bronzen weken. Dit doen we omdat we een positief groepsklimaat essentieel vinden om tot leren te komen. Het behouden van een rustig klasklimaat zorgt er mee voor dat we komen tot een cultuur die gericht is op leren.

5. Brede school

We leren binnen en buiten onze schoolmuren. We werken vaak samen met externe partners, organiseren heel wat activiteiten rond kunst, cultuur en sport. Ook op deze manier werken we aan persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkelvelden.

6. Betrokken ouders in het leerproces

Ouders van instappers worden samen uitgenodigd voordat hun kind start in de klas. Zij krijgen te horen wat het pedagogisch project is van de school en hoe zij mee verantwoordelijk zijn in het leerproces van hun kind.
We zien de ouder als evenwaardige partner en samen slagen we erin om de dromen van “onze kinderen” waar te maken.