Onze schoolvisie!

1 Iedereen

“Iedereen mag zijn zoals hij is
om te worden wie hij is
maar nog niet kan zijn.
En hij mag het worden,
op zijn manier en in zijn tijd”

Naar Anna Terruwe

2 Kwaliteit

We bieden kwaliteitsvol onderwijs aan, in samenwerking met onze ouders en de buurt.

We stimuleren de ontplooiing door middel van een gevarieerd aanbod.

We houden rekening met de talenten en interesses van elk kind.

Onze leerkrachten blijven zich verder professionaliseren, bieden kennis en vaardigheden aan zodat er gewerkt kan worden aan de ontwikkelingsdoelen en eindtermen behaald worden.

We trachten elk kind gepaste zorg te bieden zodat ze de leerinhouden kennen en kunnen toepassen.

3 Welbevinden

Welbevinden, succeservaringen en een positief zelfbeeld zijn voor ons de start van leren.

Onze school is een plaats waar kinderen, ouders en leerkrachten zich goed voelen en aanvaard worden zoals ze zijn. Leerkrachten werken aan een goed klasklimaat waar vertrouwen, respect en goede communicatie centraal staan.

4 Zorgzaam

Leerkrachten dragen elke dag zorg voor het kind.

In samenwerking met de ouders, de directie, het zorgteam, de brugfiguur, het CLB… willen wij de sociaal-emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling zorgzaam opvolgen en bijsturen.

5 Respect

Iedereen houdt rekening met elkaar en is evenwaardig.

We gaan respectvol om met onszelf, elkaar en het materiaal dat ons aangeboden wordt.

6 Eigenheid

Iedereen is uniek en evenwaardig.

‘Iedereen kan iets, niemand kan alles.

7 Kansen

De school biedt kinderen kansen om hun blik op de wereld te verruimen. Het is een meerwaarde als ouders en de buurt participeren aan de schoolwerking.

“Het is als bij het mosterdzaadje.

Als je zaait, is het het kleinste van alle zaden op aarde.

Maar als het gezaaid is en kiemt, wordt het groter dan alle andere planten.

Het krijgt zulke grote takken dat de vogels kunnen nestelen in zijn schaduw.”

Mc 4, 31-32

Met dit beeld van het mosterdzaadje willen wij ons geloof in de groeikracht van elk kind symboliseren.

Vragen? Opmerkingen?

Team Klimrek Van Beverenplein staat klaar om u te helpen.