Onze schoolvisie!

Het is als bij het mosterdzaadje.
Als je zaait, is het het kleinste van alle zaden op aarde.
Maar als het gezaaid is en kiemt, wordt het groter dan alle andere planten.
Het krijgt zulke grote takken dat de vogels kunnen nestelen in zijn schaduw.
Mc 4, 31-32

Met dit beeld van het mosterdzaadje willen wij ons geloof in de groeikracht van elk kind symboliseren.

Klimrek – Reinaertstraat

Wij zijn een gastvrije school…

…met een groot hart voor kinderen.

We vinden het als school belangrijk dat ouders en kinderen zich welkom voelen, en dat begint bij een warm onthaal. Onze deuren staan open voor elk kind, ongeacht de achtergrond of thuissituatie. Met respect voor elkaar kan elk kind zijn wie hij is. Om zich ten volle te kunnen ontplooien, besteden we zowel aandacht aan de cognitieve als aan de sociale en motorische ontwikkeling. Er wordt ook met zorg gewerkt aan de algemene zelfredzaamheid en gezondheid van de kinderen. Indien het nodig is, krijgen we hierbij ondersteuning van het CLB (Centrum voor LeerlingenBegeleiding) en hun medische staf.

We willen openstaan voor een groot aantal anderstalige nieuwkomers. We willen onze verantwoordelijkheid opnemen om hen te begeleiden in een kwaliteitsvolle schoolloopbaan. Ook voor anderstalige nieuwkomers leggen we de lat hoog.

… waar ouders welkom zijn.

Ouders willen wij als evenwaardige partner betrekken in de schoolloopbaan van hun kind. Via informele en formele ontmoetingsmomenten geven we informatie door over de kinderen en geplande activiteiten. Deze momenten kunnen al dan niet met tolken ondersteund worden.
Samen met hun ouders willen wij leerlingen begeleiden naar hun verdere schoolcarrière.

We zien hun ouders als evenwaardige partners. Tijdens het intakegesprek ligt de eerste focus op wat zij verwachten van de school. De formele momenten (oudercontacten, intakegesprek,…) worden met tolk ondersteund en we maken dan ook tijd voor de ouders (half uur per oudercontact).

… waar we streven naar geluk voor iedereen.

Kinderen kunnen pas leren indien ze zich goed voelen. Daarom wordt ook aan deze pijler op verschillende manieren gewerkt. Door persoonlijke waardering zetten we de kwaliteiten van de kinderen in de verf. In de klas werken we aan een positief klasklimaat waarin er tijd is om samen plezier te maken en waar kinderen in hun eigenheid bevestigd worden.

Onze ervaring leert ons dat heel wat kinderen die een anderstalige nieuwkomer zijn met “een zware rugzak” naar onze school komen. Een rugzak met daarin sociaal-emotionele problemen, trauma’s, precaire leefomstandigheden,….

In de AN-klas willen we anderstalige nieuwkomers de tijd geven om zich aan te passen, te wennen, zich goed te voelen aan hun nieuwe leef- en leersituatie. We nemen de tijd om een goede beginsituatie te maken, om het kind goed te oriënteren naar een reguliere klas. Deze beginsituatie maken we door een intakegesprek af te nemen met de ouders en het kind, ons individueel werkplan (IWP) op te volgen en de leerling met het zorgteam te bespreken.

… met oog voor talenten van kinderen.

We gaan op zoek naar sterke kanten van kinderen en gebruiken deze als hefboom om hen te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling en leerproces. Positieve bevestiging in hun kunnen en hen succeservaringen laten beleven, liggen in de lijn hiervan. Waar mogelijk betrekken we de interesses van kinderen tijdens de les. We stimuleren hen tevens tot het volgen van naschoolse activiteiten en gaan samen op zoek naar een gepast aanbod.

Een tweede focus tijdens het intakegesprek ligt op “wie is het kind?”. We willen via de ouders het kind leren kennen, hun talenten leren kennen en hun interesses. Deze integreren we in de thema’s die we geven. De thema’s liggen dicht bij hun leefwereld.

… waar we kinderen maximale leerkansen geven.

Via differentiëring in niveaugroepen, extra ondersteuning in de klas en klasoverschrijdend werken, krijgt elk kind de kans om op zijn/haar eigen tempo te evolueren. Door duidelijke analyse van de leerevolutie en ontwikkeling is adequaat en efficiënt werken mogelijk. Ook de anderstalige nieuwkomers krijgen in een aparte klas de tijd om de Nederlandse taal te verwerven en te wennen aan de gewoonten binnen en buiten de school.

We maken een duidelijke beginsituatie op en werken aan de AN doelen: sociale-integratie (SI) en taalvaardigheid (TV). Onze observatiegegevens noteren we in het IWP SI en TV en we bespreken de leerling met de zorgcoördinator en zorgteam (directie, brugfiguur, zorgcoördinator, CLB-medewerker, klasleerkracht) Een leerling krijgt voor iedere vakantie de kans om de overstap te maken naar een reguliere klas.

… waar elk teamlid verantwoordelijkheid draagt voor elk kind.

De klasleerkrachten zijn niet de enige personen die verantwoordelijkheid dragen voor de leerlingen. Via overleg tussen leerkrachten, zorgleerkrachten, externe partners zoals logopedisten en andere therapeuten, CLB en directie wordt het welbevinden, leren en de ontwikkeling van elk kind een gedeelde zorg.

Er wordt een overdrachtsmoment georganiseerd tussen de AN-leerkracht en de klasleerkracht en het zorgteam wanneer een anderstalige leerling de overstap maakt naar een reguliere klas. De klasleerkracht werkt ook verder aan de SI en registreert dit het eerst schooljaar ook op het IWP, voor ieder zorgteam.

… waar leerkrachten steeds willen bijleren.

Om kwaliteitsvol onderwijs te geven, engageren wij ons om geregeld bijscholingen te volgen. Deze open leerhouding wenden we ook aan om van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen.

Het schoolbestuur gaat de verbintenis aan om de leerkrachten te laten deelnemen aan nascholing gericht op onthaalonderwijs. Daarbij moet elk van de volgende twee actieterreinen aan bod komen:

  • Het bevorderen van taalvaardigheidsonderwijs.
  • Het bevorderen van sociale integratie.

Om ons taalvaardigheidsonderwijs te bevorderen werken we tijdens onze Prio Nederlands aan het ontwikkelen van een krachtig talig onderwijs.
Op geregelde tijdstippen komen we samen met de AN-leerkrachten, directie en zorgcoördinator. Daarin maken we tijd vrij om de kwaliteit van het AN onderwijs te waarborgen.
Er is de mogelijkheid om delen te nemen aan de visiegroep AN o.l.v. de Pedagogische begeleidingsdienst, Vreemde Eend o.l.v. LOP, …

… in nauwe samenwerking met andere partners.

Als school maken we deel uit van de Brede School ‘Brugse Poort’. Dit is een samenwerkingsverband tussen scholen, het vrijetijdsbeleid en de buurt. Dit is een belangrijke partner omdat we het idee genegen zijn dat kinderen niet alleen op school leren maar ook in en van de omgeving.

Verder werken we nog samen met stagescholen, andere scholen, het wijkgezondheidscentrum en andere buurtorganisaties.

We informeren de ouders over het taalkamp Onomatopee van vzw Roeland, dat tijdens de schoolvakanties doorgaat in Gent en dat bedoeld is voor anderstalige nieuwkomers van het eerste tot het zesde leerjaar die maximum twee schooljaren in het Nederlands les hebben gevolgd.

Vragen? Opmerkingen?

Team Klimrek Van Beverenplein staat klaar om u te helpen.